گم کرده ام تورا- هایپرکلابز

ندا نظام ابادی 7 سال پیش
گم کرده ام تورا- هایپرکلابز هایپرکلابز :

گم كرده ام تو را
ميان مهِ غليظي از سكوت
ميانِ هاله اي از ابهام
نفس نفس به تو نزديك شدم
قدم قدم از من دور شدي
آنقدر كه ديگر نمي شناسمت
و من هر فصل را
در آغوش كشيدم
تا ردّي از تو بگيرم
و تنِ هيچ فصلي
داغ تر از زمستاني نبود
كه عاشقم كردي
خيابان ها را
كوچه ها را
به دنبالت قدم زدم
و در ميان مردم شهر
شانه به شانه از كنارت گذشتم
چشم در چشم
و تو چقدر غريبه اي
اما
چهره ات آشناست...

منبع :هایپرکلابز

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب