هنر و سرگرمی > فال چوب

فال چوب یکی از قدیمی ترین نوع فال بینی است که آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق (ع) نسبت میدهند.

فال چوب

چوبی به شکل مکعب بگیرید و در ۴ طرف آن حروف ب ، ج ، ا ، د را بنویسید ، سپس چشم ها را بسته و نفس عمیق بکشید و ذهنتان را به آنچه مایلید متمرکز کنید . آنگاه چوب مورد نظر را در کف دست بچرخانید و آن را روی میز یا زمین بیاندازید و حرف روی آن را یادداشت کنید . این عمل را ۳ بار تکرار کرده و ۳ حرف بدست آمده را در کنار هم بنویسید ، حالا حروف بدست آمده را از زیر پیدا کرده و شرح فال خود را بخوانید . میتوانید از مکعب کاغذی نیز استفاده نمائید زیرا کاغذ نیز از چوب ساخته میشود .
در صورتي كه مكعب چوبي نداريد مي توانيد ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عميق بكشيد سپس ذهن و فكرتان را به آنچه كه مايليد متمركز كرده و نيت كنيد.آنگاه كليك كنيد و اين عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست آمده از هر بار را كنار هم بنويسيد سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نماييد .
* این فال اگر با نیت خالص و تمرکز انجام بشود قطعا جواب درستی خواهد داد *
براي گرفتن فال چوب سه بار كليك كنيد و هر بار نتيجه را ياد داشت كنيد :
نتيجه كليك :

شرح فال چوب - فال ابجد

آ د ب آ ب د آ ب ب آ ب ج آ د آ آ ج آ آ ب آ آ آ د آ آ ج آ آ ب
آ آ آ ب آ ج ب د ب ب د د ب آ د ب د آ ب د ج ب آ آ ب آ ب ب ب د
ب ب ج ب ب آ ب ب ب ج د د ج ب د ج آ ب ج ب ج ج ا ج ج د آ ج ج د
ج ج ب ج ج آ ج ب ب ج د ب ج د ج د ج د د ج ب د ج آ ج آ د د د ب
د ج ج د ب ج د د د د د آ د ب د د ب ب د آ ب ب ج ب آ ج ب ج ب آ
د ب آ ب ج ج آ ج ج آ د د ج ج ج د آ د آ د ج د آ آ د آ ج ب ج آ
آ ج د ب ج د د د ج ج آ آ

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب