سهم هریک ازما درپیشگیری یاکاهش آلودگی هوا- هایپرکلابز

هایپرکلابز :

بنظرشماهرشهروندچگونه میتواندسهمی درکاهش آلودگی هواداشته باشد؟آیافقط مسئولین ذیربط باید بفکراین مسئله باشندیامانیزدراین بین میتوانیم موثرباشیم؟

2 نفر این را می پسندند
مشاهده 0 دنبال کننده
در حال نمایش 1 دیدگاه از 1 دیدگاه
علی جون علی جون مسلما همه ما دراین امرسهیم هستیم باکاهش سفرهای درونشهری غیرضروری.کاهش دمای محل کاروزندگی.تنظیم موتورخودرووسایرعوامل
می پسندم 0 8 سال پیش
1 

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب