1 
داستان کوتاه تقسیم هستی 1393/02/21 12:53:59 ب.ظ
روز قسمت بود. خدا هستي را قسمت مي کرد. خدا گفت : چيزي از من بخواهيد. هر چه که باشد‚ شما را خواهم داد. سهمتان را از هستي طلب کنيد زيرا خدا بسيار بخشنده...
1