1 
کنترل خشم در کودکان 1394/10/16 09:49:19 ق.ظ
بسیاری از ناسازگاری‌های کودکان به دلیل عدم آشنایی والدین با مهارت‌های زندگی است.توصیه می‌شود مهارت ارتباطی مثل گوش دادن، ابراز وجود و تصمیم گیری و دیگ...
والدین چگونه با کودکان ناسازگار رفتار کنند؟ 1394/07/18 07:43:01 ق.ظ
رفتارهای ناسازگارانه، رفتارهایی هستند که با نظر پدر و مادر، مربيان، اطرافیان و جامعه سازگاری ندارد. رفتار فرزندان ناسازگار احساس بسیار بدی را در اطراف...
اطفال زورگو و ناسازگار 1394/05/05 07:58:21 ق.ظ
چگونه می توان با اطفالی که ناسازگار و پرخاشجو هستند کنار آمد و آنان را به نحوه صحیح تربیت کرددکتر محمد زارع نیستانک ، گفت: اگر والدین تحت فشارهای روان...
1