1 2 3 4 5 
فرض کنید کارفرمای تان از شما می خواهد ... 1391/03/09 09:02:16 ق.ظ
فرض کنید کارفرمای تان از شما می خواهد به دفتر او بروید و هنگامی که شما را در دفترش می بیند، با لحن تندی با شما برخورد می کند. شما در این حالت، کدام یک...
1 2 3 4 5