1 
خوشرويي با ديگران به ويژه همسر 1393/11/04 08:27:19 ق.ظ
در منابع ديني از خوشرويي به عنوان عاملي تأثيرگذار در آرامش و سازگاري اجتماعي، از جمله خانواده نام برده شده است. در اين گفتار به موضوع خوشرويي و اهميت ...
داستان کوتاه اعتماد به خدا 1393/02/16 09:58:01 ب.ظ
تنها بازمانده ي يك كشتي شكسته به جزيره ي كوچك خالي از سكنه اي افتاد. او با دلي لرزان دعا كرد كه خدا نجاتش دهد. اگر چه روزها افق را به دنبال ياري رساني...
مديريت هوش احساسي (EQ) در محل كار 1392/11/29 09:47:01 ق.ظ
چگونه براي خود و همكاران بهترين شرايط را فراهم آوريم.آيا تاكنون در موقعيتي قرار گرفته ايد كه با اينكه همه چيز به مهارت و توانايي هاي شما وابسته بوده ا...
1