1 
کبوتر خانه های بناب 1394/04/16 09:11:24 ق.ظ
معماری كبوترخانه ها : اولين مرحله در ساخت يك كبوترخانه بررسي موقعيت عمل احداث آنست ، به اين معني چه بايد محلّ ، حتماً در كنار آب كنار رودخانه ، جوي ، ...
1