1 
داستان کوتاه اعتماد به خدا 1393/02/16 09:58:01 ب.ظ
تنها بازمانده ي يك كشتي شكسته به جزيره ي كوچك خالي از سكنه اي افتاد. او با دلي لرزان دعا كرد كه خدا نجاتش دهد. اگر چه روزها افق را به دنبال ياري رساني...
1