1 
داستان کوتاه فرشته بیکار 1393/02/22 10:53:24 ق.ظ
یک روز مردی خواب عجیبی دید. دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آنها نگاه می کند. هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دیدکه سخت مشغول کارند و تند تند ن...
" خــدایا شکر " 1392/12/04 09:25:48 ق.ظ
روزى، مردى خواب عجیبى دید! دید که پیش فرشته‌هاست و به کارهاى آنها نگاه مى‌کند. هنگام ورود، دسته بزرگى از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند ن...
فرشته بيكار 1392/08/05 08:34:56 ق.ظ
روزی مردی خواب عجیبی دید او دید که پیش فرشته هاست و به کارهای آن ها نگاه می کند. هنگام ورود، دسته بزرگی از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تند تند...
فرشته ی بی کار 1392/03/24 07:36:23 ق.ظ
روزی مردی خواب عجیبی دید، او دید که پیش فرشته هاست و به کار آنها می نگرد... هنگام ورود دسته ای از فرشتگان را دید که سخت مشغول کارند و تندتند نامه های...
1