تاثيرات منفي و مضر فرزند سالاري بر خانواده- هایپرکلابز

راحله ... 8 سال پیش
تاثيرات منفي و مضر فرزند سالاري بر خانواده- هایپرکلابز هایپرکلابز :

آيا فرزندسالاري نتيجه تربيت نادرست فرزندان است و مي تواند منجر به بداخلاق شدن و زورگوتر شدن فرزند نسبت به والدين شود.
ابراهيم مقدم با اشاره به نحوه تربيت فرزندان گفت: رفتارها و گفتارهاي پدر و مادرها روي فرزندانشان تاثير مي‌گذارد و والدين موظفند بهترين‌ روش تربيتي را در پيش گيرند.
وي اضافه کرد: برخي پدر و مادر هاي براي توجيه بي‌مسئوليتي خود در قبال تربيت نامناسب فرزندان دلايلي از قبيل مشغله کاري را بهانه مي‌کنند و يا تحت تاثير فشار رواني ناشي از مشکلات معيشتي از عهده تربيت فرزندان بر نمي‌آيند.
اين جامعه‌شناس در خصوص دلايل بروز تربيت هاي نامناسب اظهار کرد: ريشه رفتار نامناسب فرزندان در شيوه‌ي تربيت اشتباه والدين است که به نوعي مي انديشد که فقط بايد کودکانشان را از جهت تغذيه، پوشش و به طور کلي مسائل مادي تامين کنند، اما از موضوعاتي مهمتري در تربيت مثل مسائل رواني، عاطفي و اجتماعي کودک غافل مي‌شوند.
وي اضافه کرد: توجه بيش از حد به جنبه‌هاي مادي فرزندان باعث افزايش انتظارات و توقعات کودکان مي شود.
مقدم در خصوص ديگر عوامل تربيت نامناسب فرزندان بيان کرد: فرزندان علاوه بر خانواده از محيط اطراف خود مثل مدرسه و دوستانشان تاثير مي‌گيرند و از اثرگذاري فيلم نيز نبايد غافل شد که مسئوليت والدين را بيشتر مي‌کند.
وي در خصوص رفتارهاي نامناسب مادران در تربيت فرزندان گفت: برخي از مادران در محبت کردن به فرزندانشان افراط مي کنند و به اشتباه تمام کارها و مسئوليت ها وظايف کودکان را بر عهده مي‌گيرند.
اين جامعه‌شناس اضافه کرد: مادران با بر عهده گرفتن بيشتر مسئوليت‌هاي فرزندانشان در واقع فکر مي‌کنند در حق آنها لطف کرده‌اند، اما با مسئوليت ندادن به کودکانشان باعث بروز مشکلات در رفتار آنها درون خانواده مي کنند و همچنين آينده آنها نيز تاثير گذار خواهد بود و فرزنداني بي‌مسئوليت را به جامعه داد.

منبع :http://www.khorasannews.com/OnlineNews.aspx?newsid...

ارسال مطلب به هایپرکلابز

انتخاب كلوب :  
نوع مطلب :
ارسال مطلب